מילון מונחי ביטוח

אובדן רווחים – ביטוח אובדן רווחים

ביטוח אובדן רווחים מוכר בשם הפסד רווחים כתוצאה מהפסדים הנגרמים לרכוש המבוטח מנזק אש, רעידת אדמה ונזקי טבע. בשל הנזקים, שותקה או הופסקה זמנית פעילות העסק ובלתי אפשרי להמשיך לנהלו כפי שהיה נהוג לפני קרות הנזק. ביטוח אובדן רווחים מוכר גם כ- ביטוח אובדן הכנסות.

אחריות צולבת

מושג המופיע בביטוח 'אחריות חוקית' כלפי צד שלישי בפוליסה. סעיף אחריות צולבת בפוליסה, מתייחס למצב בו בפוליסה אחת רשומים מספר מבוטחים תחת "שם המבוטח" ובמקרה של הפעלת הביטוח הוא מכסה את כל אחד מהרשומים בפוליסה בנפרד. אחריות צולבת תקפה גם במקרה שמבוטח אחד הרשום בפוליסה, תובע מבוטח אחד הרשום באותה פוליסה.

ביטוח אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הינו ביטוח בו במקרה שנגרם לעובד אובדן כושר עבודה בעקבות תאונה או מחלה בישראל או בעת שהייה בחו"ל; החברה המבטחת מפצה את המבוטח בפיצוי (תשלום) חודשי מוסכם וידוע. גובהו של פיצוי כספי בביטוח אבדן כושר עבודה הינו כ- 75% מהשכר החודשי של העובד. ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכישה גם על ידי עצמאיים והוא ביטוח חשוב לכל עובד.

ביטוח אחריות מוצר

חבות חוקית שבאה להגן על יצרן, ספק,משווק ומתקין מפני נזקים שנגרמו לצד ג' בגין פגם במוצר שיוצר, סופק, שווק, הותקן או הורכב ע"י המבוטח בתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית

הביטוח מבוסס על מקצועו או משלח ידו של המבוטח.
ניתן לבטח בעלי מקצוע שונים כגון סוכני ביטוח, מהנדסים, רופאים, עורכי דין, וקוסמטיקאיות.
הביטוח בא להגן על המבוטח בגין הפרה של חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, רשלנות, מחדל, טעות או השמטה במסגרת מקצועו.
הכיסוי הינו בגין נזקי גוף ונזקי רכוש וניתן להרחיבו גם לאבדן מסמכים והוצאת דיבה.

ביטוח איש מפתח

ביטוח איש מפתח מכסה מעסיק או חברה נזק כספי שעלול להתרחש לעסק במקרה של מות איש מפתח בחברה או אובדן כושר עבודה שמונע ממנו לתפקד. בהגדרה איש מפתח הוא דמות מרכזית המשפיעה על תפקוד הארגון ובהעדרו החברה תספוג הפסדים. בפוליסת ביטוח איש מפתח, המבוטח הוא העובד אך המוטב הוא המעסיק.

ביטוח אש מורחב

פוליסת ביטוח אש מורחב מספק כיסוי ביטוחי מורחב למקרי אש בהתאם לסיכונים רבים ובנוסף לכיסויים הבסיסיים "אש" ו"ברק .ביטוח אש מורחב נפוץ בביטוחים לעסקים והוא כולל כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, נזק בזדון, פרעות, פריצה ושוד, התפוצצות, פגיעה מכלי טיס, התמוטטות מדפים, נזקי נוזלים, צינורות שמתבקעים, התנגשות.

ביטוח בריאות פרטי

כיסוי רפואי מקיף בנוסף לכיסוי הניתן על ידי סל הבריאות הממלכתי בקופות החולים.

ביטוח בריאות פרטי מעניק למבוטח כיסויים ביטוחיים שהוצאו (או מראש לא נכללו) בביטוח הבריאות הממלכתי. ביטוח בריאות פרטי כולל ביטוח תרופות, השתלות וניתוחים בארץ ובחו"ל וכן החזרים על טיפולי רפואה משלימה ועוד. ביטוח בריאות פרטי מאפשר למטופל לבחור את הצוות הרפואי והמרכז המרכז הרפואי בו יטופל. ניתן לרכוש כיסויים נפרדים ל- ביטוח מחלות קשות וכן ביטוח סיעודי פרטי.

ביטוח דירה

ביטוח מבנה וביטוח תכולה המגנים על הנכס מפני נזקי טבע, אש, שריפה, התפוצצות או נזקים אחרים, בהתאם לתנאי הפוליסה. ניתן לרכוש את הכיסויים ביחד או לחוד ולהוסיף סעיפים נוספים בהם סעיף רעידת אדמה.

ביטוח מבנה מכסה נזק שאירע למבנה ולצמודי מבנה.
ביטוח תכולה מכסה נזק שנגרם לרכוש הנמצא בתוך הדירה כתוצאה משריפה, גניבה, נזקי צנרת ונזקים נוספים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח דירה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא הינו כיסוי חובה ללויים הנוטלים משכנתא כנגד נזקים הנגרמים למבנה עצמו.

ביטוח דירה למשכנתא מבטיח לבנק שהלווה את המשכנתא וללווים כי במקרה שיגרם נזק למבנה הנכס, ניתן יהיה לממן את התיקונים ולהמשיך לשלם את המשכנתא.

ניתן להוסיף הרחבות לביטוח מבנה למשכנתא : ביטוח צד ג', חבות מעבידים, נזקי איטום, הוצאות אדריכלים, הוצאות פינוי, הרחבה לסכום ביטוח מוגדל, שירותי חירום ועוד.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירה, מעניק הגנה מפני תביעות המוגשות כנגד נושא המשרה עקב רשלנות במסגרת האחריות שבמילוי תפקידו או כנגד החברה בה הוא מכהן בגין נזקים לכאורה שנגרמו לתובע. ביטוח דירקטורים נרכש על ידי החברה (ולא על ידי הדירקטור). הכיסויים המלאים מפורטים בפוליסת הביטוח וניתן לבצע הרחבות לפוליסה .

ביטוח חבות מעבידים – ביטוח חבות מעסיק

ביטוח זה מכסה את המעסיק עקב רשלנות מפני תביעות נזק גופני או מוות שנגרמו לעובד במהלך עבודתו ותך כדי ביצועה. הפיצוי לעובד במסגרת כיסוי חבות מעסיק ניתן לעובד לאחר שקיבל כספים בגין קרות נזק על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לביטוח חבות מעבידים תקרת גבול אחריות המופיעה בפוליסה וידועה מראש.

ביטוח חובה

ביטוח חובה לרכב מכסה נזקי גוף (בלבד) ע"פ פקודת ביטוח רכב מנועי.

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא מבטיח כי במקרה של מות אחד מלווי המשכנתא אשר מבוטח בפוליסה, חברת הביטוח תשלם למלווה את החזר ההלוואה. במקרה זה הביטוח נועד להעניק לבנק המלווה הגנה כספית ולהבטיח למלווה המשכנתא (בנק / חברת ביטוח), כי כספו יושב לו גם במקרה פטירה של הלווה.

ביטוח חיים ריסק

ביטוח ריסק הוא ביטוח חיים למקרה מוות המבטיח פיצוי כספי המועבר למוטבי המבוטח במקרה של פטירה מוקדמת של המבוטח במהלך תקופת הביטוח. סכום הפיצוי בביטוח ריסק נקבע מראש על ידי המבוטח והוא מסייע למשפחה כלכלית במקרה של פטירה. עלות ביטוח ריסק משתנה בהתאם לגיל המבוטח ומצבו הבריאותי בעת רכישת הפוליסה. ביטוח חיים ריסק וביטוח חיים למשכנתא הם שני ביטוחים שונים.

ביטוח ימי/אוירי

ביטוח ימי / אוירי, מכסה הובלת מטענים ושינועם ליעדם בים או באויר וכן אחריות חוקית כלפי צד ג' בעת הובלת מטענים דרך הים. בביטוח ימי ניתן לכלול כיסוי רטרואקטיבי לאחר שהסחורה החלה את דרכה למדינת היעד דרך הים.

ביטוח כפל

כפל בביטוח מתרחש כאשר נרכשים כיסוי ביטוחי אצל שני מבטחים (לדוגמא ביטוח מבנה למשכנתא על ידי הבנק וגם על ידי הלווים באופן פרטי. כיסויי סעיפי בריאות בהם מבוטח מכוסה דרך קופת החולים וגם באמצעות ביטוח בריאות פרטי או רכב המבוטח בו זמנית על ידי שתי חברות ביטוח).

במקרה של ביטוח כפל המבוטח יכול לתבוע את חברות הביטוח בנפרד, מותנה בכך שהפיצוי לא יעלה על סכום הנזק. על פי חוק חוזה הביטוח, החברות המבטחות יתחלקו בסכום התשלום.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מספק תגמולי ביטוח למבוטח במקרה של גילוי מחלה קשה מתוך רשימת המחלות המופיעות בפירוט בפוליסה. התשלום שמקבל המבוטח הוא סכום מוגדר אותו רכש המבוטח מראש. ביטוח מחלות קשות נרכש באופן פרטי ולא דרך קופות החולים.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא תוכנית ביטוח חיים המשלבת חיסכון לטווח ארוך, ביטוח חיים וביטוח לאובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים מיועד לעובדים שכירים למטרת צבירת חיסכון לקבלת פנסיה ו/או קצבה בעת פרישה לפנסיה ודמי הביטוח משולמים על פי רוב על העובד והמעסיק. משנת 2008 תכנית ביטוח מנהלים מיועדת לחיסכון לקצבה.

ביטוח מסולק

המושג ביטוח מסולק תקף כאשר פוליסת ביטוח נשארת בתוקף מבלי שבעל הפוליסה יידרש להמשיך לשלם פרמיות עבורה.

ביטוח מסולק רלבנטי לחיסכון לטווח ארוך כאשר (לדוגמא) ביטוח מנהלים שהתשלומים עליו הופסקו אך תנאיו נשארו בתוקף לפי הסכומים שכבר שולמו, הופך להיות ביטוח מסולק וסכום הביטוח מותאם לפרמיה ששולמה עד למועד הסילוק.

ביטוח משרדים

פוליסת ביטוח משרדים היא פוליסה על בסיס "כל הסיכונים" המותאמת לצרכיו המיוחדים של כל משרד בהתאם לתחום עיסוקו. ביטוח למשרד מחייב כיסויים שונים אותם ניתן לרכוש לפי סוג הפעילות של המשרד וצרכיו. פוליסת ביטוח משרדים כוללת בדרך כלל כיסוי לאובדן הכנסה, נזק לציוד, נזקי טבע, אחריות צד שלישי וחבות מעביד.

ביטוח ציוד מכני הנדסי

הביטוח בא לכסות את המבוטח בגין אובדן או נזק תאונתי פיזי לציוד מכני הנדסי כגון מנופי, עגורנים, כתוצאה ישירה מגורמים חיצוניים וכתוצאה מאש.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי פרטי מספק כיסוי להוצאות סיעודיות לאנשים שאינם מסוגלים לבצע יכולות לפיהם הוגדרו כסיעודיים. עלות טיפול חודשי באדם סיעודי מוטלת על כתפי המשפחה ומגיעה לסכומים של כ- 15,000 ₪ עבור מוסד סיעודי או מטפל, ביטוח עבור המטפל, דמי אש"ל, משכורת, אוכל, נסיעות, חופשות ועוד. פרמיה של ביטוח סיעודי נמוכה למצטרפים בגיל צעיר ועולה עם הגיל.

ביטוח עובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים שאינם תושבי ישראל, ולא זכאים לכיסוי ביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. על פי צו משרד הבריאות חייב כל מעסיק לדאוג לכיסוי ביטוח בריאות לעובד זר. על פי לשן החוק אין הבדל בין עובד זר חוקי ללא חוקי ובין מעסיק שזקוק לטיפול סיעודי או מעסיק עובד זר בניקיון. כל מעסיק מחויב לרכוש עבור העובד הזר ביטוח בריאות ואסור שעלות הביטוח תילקח מכסף המגיע לעובד.

ביטוח עסק

ביטוח עסק מכסה נזקים שעלולים להיגרם למבנה או לתכולת בית העסק. לכל עסק יש צורך בכיסויים ספציפיים שיגנו עליו בהתאם לעסק שלו. ביטוח עסק מכסה נזק למבנה או לרכוש ואובדן הכנסה. כתוצאה מנזק של אש, נזקי טבע, פריצה ועוד).

ביטוח קבלנים ( ביטוח עבודות קבלניות )

ביטוח קבלנים מכסה קבלנים מפני נזקים הנגרמים לרכוש, חבות צד שלישי או חבות מעבידים במהלך הבנייה ולאחריה, לרבות במקרה של נזק לאדם ורכוש בפרויקט הבניה.

ביטוח רעידת אדמה

ביטוח נגד רעידת אדמה הינו הרחבה לביטוח מבנה ותכולה (דירה, בית עסק, בניין משרדים) המכסה נזק במקרה של רעידת אדמה.
מאחר והמדינה אינה מחויבת לפצות את בעל הנכס במקרה של רעידת אדמה מומלץ לרכוש סעיף זה.

ביטוח שבר מכני
בא לכסות מפני אובדן או נזק פתאומי ובלתי צפוי כתוצאה משבר מכני למכונות וציוד.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מכסה שילוב של מקרי נכות, מוות ואובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה, פגיעה פתאומית או פציעה בלתי צפויה שאירעה למבוטח.
בביטוח תאונות אישיות ניתן להרחיב הכיסוי גם לפיצוי שבועי(אובדן כושר עבודה) בגין מחלה.

ביטוחי חבויות

בביטוח חבויות המבטח חייב לשפות בגין חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי". ישנם מספר ביטוחי חבויות : ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית. ביטוחי חבויות נחלקים לחבות הנובעת מאירוע תאונתי וביטוח חבות שאינו נובע מאירוע תאונתי כמו אחריות מקצועית.

בסיס אירוע

נזק שארע בתקופת הביטוח והתביעה יכולה להיות מוגשת גם לאחר תום תקופת הביטוח (בהתאם לחוק ההתיישנות).
נהוג בפוליסות צד ג' וחבות מעבידים.

בסיס להגשת תביעה

התביעה מוגשת בתקופת הביטוח, בגין מקרה שארע בתקופת הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית הרשומה בפוליסה.
כלומר יש לדאג לכיסוי עתידי ולכיסוי רטרואקטיבי גם יחד.
נהוג בפוליסות ביטוח חבות המוצר, חבות מקצועית וביטוח דירקטורים.

בעל פוליסת ביטוח בריאות

בעל פוליסת ביטוח בריאות הוא האדם (או החברה) שרכש את פוליסת הביטוח, גם אם הוא אינו מבוטח בפועל, אלא משלם את עלות הביטוח.

החרגה רפואית

החרגה רפואית הינה הגדרה של בעיות בריאות אשר מסיבות שונות אינן מכוסות על ידי פוליסת ביטוח הבריאות. החרגות בריאות נועדו להגן על המבטח מפני תביעות ביטוח הנובעות ממצב בריאותי קודם של המבוטח בעת רכישת הביטוח. במקרה כזה החמרה או בעיות רפואיות שנגרמות בעקבות הבעיה הרפואית המוחרגת, אינן מכוסות במסגרת הפוליסה.

הטבות מס

מדינת ישראל מעוניינת לעודד את הציבור הרחב לחסוך לפנסיה. כדי לדרבן את הרמות החיסכון בקרב הציבור הרחב מעניקה המדינה הטבות במס הכנסה לחוסכים השכירים והעצמאיים שמפרישים לביטוחים פנסיונים שונים. ניתן לקבל הטבת מס כזיכוי במס או כניכוי ממס.

הנחת היעדר תביעות

הנחת היעדר תביעות ניתנת על ידי חברות הביטוח למבוטחים המוכיחים בעת חידוש פרמיה כי לא תבעו את חברת הביטוח מספר שנים (בדרך כלל 3 שנים) שקדמו לחידוש הפוליסה. הנחה זו נועדה לעודד לקוחות לחדש את הביטוח באותה חברת ביטוח ולתגמל לקוחות שלא תבעו את חברת הביטוח.

הפול – מאגר הפול לביטוח רכב

הפול – הינו גוף רשמי המשותף לכלל חברות הביטוח המשווקות ביטוחי רכב ונועד לתת מענה לנהגים שלא הצליחו לרכוש ביטוח חובה לרכב מחברות ביטוח בישראל. מאגר הפול לביטוחי רכב, מונע מצב של נהג הנוסע ללא ביטוח חובה והוא פועל מתוקף תקנות שר האוצר.

הפרשות לפיצויים

הפרשות לפיצויים הם תשלומים שוטפים אשר מועברים על ידי המעסיקים לתוכניות ביטוח או לקרנות פיצויים במטרה לצבור כספי פיצויים שיגיעו לעובד במקרה פיטורין. הסכום שנצבר יועבר לעובד בהסכמת המעסיק במקרה של פרישת העובד או במקרה פיטורין. סכום ההפרשה עומד במרבית המקרים על 8.33% משכר העובד.

הפרשות לתגמולים

הפרשות לתגמולים הן כספים המועברים מידי חודש בחודשו על ידי העובדים והמעסיקים לקרן פנסיה, ביטוח המנהלים או קופת גמל של העובדים. הסכומים המועברים לתגמולים משתנים בהתאם להסכמי העבודה עם העובדים, תוכניות הביטוח וקרנות הפנסיה.

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות היא תצהיר מחייב הנחתם על ידי מבוטח המעוניין בביטוח (ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות) ודרושה למבטח כדי לאשר שהמבוטח עומד בקריטריונים לקבלה לביטוח. הצהרת בריאות משפיעה על החרגות באם יש כאלה ומחייבות תצהיר כנה על מצבו הבריאותי של המבוטח. אם יש צורך להפעיל את הביטוח וההצהרה אינה תקינה, היא יכולה לשלול זכאות לכיסוי הביטוחי.

התיישנות בביטוח

על פי חוק חוזה ביטוח, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח עומדת על 3 שנים מקרות מקרה הביטוח. במהלך פרק זמן זה על התביעה להיות מוגשת לבית משפט ולאחר 3 שנים, לא ניתן עוד להגיש תביעה מכוח פוליסת הביטוח. תקופת ההתיישנות בתביעה בה חל כפל ביטוח עומדת על 7 שנים.

ויתור על סודיות רפואית

ויתור על טופס סודיות רפואית הוא זכות של חברת הביטוח המאפשרת לה לאשר פרטים אותם אישר בחתימתו מבוטח בהצהרת הבריאות. בכל הצהרת בריאות יש מקום בו על המבוטח לאשר כי הוא מוותר על סודיות רפואית כלפי החברה המבטחת.

זכות שיבוב

זכות שיבוב היא זכות של חברת הביטוח לתבוע את נזקיו מצד שלישי אשר אחראי לנזק בשם המבוטח וזאת לאחר ששילם תגמולי ביטוח למבוטח. חברת הביטוח תובעת את הצד השלישי שגרם נזק למבוטח ומנסה להשיג ממנו תשלום מלא או השתתפות בנזקים שלא מופיעים בפוליסה המקורית.

חובת גילוי

חובת גילוי מחייבת כל מבוטח, לענות בכנות על שאלות או טפסים הקשורים לפוליסת הביטוח בה הוא מעוניין. אי דיוק, התחמקות או תשובות שגויות נחשבות להטעיית חברת הביטוח. מחובתו של המבוטח להודיע למבטח על כל שינוי שרלוונטי לפוליסת הביטוח גם לאחר התחלת מועד הביטוח.

חיתום פוליסה

חיתום פוליסה היא החלטת חברת הביטוח האם לקבל את המבוטח לביטוח ובאילו תנאים. כל חוזה ביטוח מלווה בתהליך של חיתום הפוליסה. בהתאם להחלטת חברת הביטוח נקבעים תנאי הפוליסה בהם התשלומים, החרגות, הגבלות, אחוז השתתפות עצמית ופרטי הפוליסה.

חריגים בפוליסה

בפוליסת ביטוח מצוין האם קיימים חריגים, החרגות או סייגים שמפרטים איזה סעיפים אינם מכוסים על פי תנאי הפוליסה. התייחסות לחריגים בפוליסת הביטוח מצוינים בפני המבוטח וכתובים בפוליסה במעמד רכישתה.

כיסוי ביטוחי

כיסוי ביטוחי הוא פירוט מקרה הביטוח עבורו נרכשה הפוליסה ובאלו מקרים זכאי המבוטח לפיצוי או תשלום על פ תנאי הפוליסה. כל ביטוח וכיסויי הביטוח שלו. בפוליסה מפורטים הרחבות של כיסויים ביטוחיים והחרגות עבורם לא תקף הביטוח.

מנתח בהסכם

מנתח בהסכם הוא מנתח העובד עם חברת ביטוח מסוימת ומבצע ניתוחים עבור מבוטחים של אותה חברת ביטוח. בעת ניתוח עם מנתח בהסכם (בהסדר), זכאים המבוטחים לכיסוי הוצאות הניתוח ולבחירת המנתח מתוך מנתחים שבהסכם.

מצב רפואי קודם / קיים

מצב רפואי קודם או קיים, הוא המצב הרפואי של מבוטח טרם תחילת הביטוח. הגדרות מצב רפואי קודם משתנות בהתאם לסוגי פוליסות הביטוח השונות.

מקדם המרה לפנסיה

ערך מספרי שנקבע על ידי חברותה ביטוח ומאפשר לחשב המרת סכום החיסכון שנצבר בביטוח מנהלים או קרן פנסיה, לקצבה חודשית אותה יקבל המבוטח בגיל פרישה או בסיום תקופת הביטוח. מקדם המרה לפנסיה מופיע בפוליסות ביטוח מסוג קצבה וכן בתקנון קרן פנסיה חדשה.

פוליסה משתתפת ברווחים

פוליסה משתתפת ברווחים היא פוליסה שההשקעות בה מנוהלות בנפרד משאר השקעות חברת הביטוח על פי תקנות ההשקעות קבוע וידוע. תשואות שתשיג פוליסה משתתפת ברווחים הנה בתשואה נטו. הצלחתה היא תוצאה ישירה של התשואה שמצליח להשיג גוף ההשקעות המנהל את הפוליסה בניכוי דמי הניהול.

פוליסה תקנית

פוליסה תקנית היא חוזה ביטוח שתנאיו קבועים בחוק הפיקוח על הביטוח ואסור לחרוג מהם.

פוליסת עדיף

פוליסת עדיף היא תוכנית ביטוח חצי גמישה בה סכום הביטוח, סכום החיסכון וגובה ההפרשות משתנה בהתאם לשכר המבוטח. עד שנת 2000, פוליסות עדיף היו מסוג קצבה. בעקבות שינויים, משנת 2000 פוליסות עדיף הן הון או קצבה.

פוליסת עדיף הונית

פוליסת עדיף בתוכנית הונית קובעת כי בסיום תקופת הביטוח, המבוטח יקבל את סכום החיסכון על פי תנאי התוכנית. פוליסת עדיף הונית. משמעות השם ' פוליסת עדיף הונית ', שמרכיב החיסכון בפוליסות אלו מגיע למבוטח בהגיעו לגיל פרישה כתשלום חד פעמי של הסכום אותו צבר במהלך שנות עבודתו.

פוליסת עדיף קצבתית

פוליסת עדיף בתוכנית קצבה, מבטיחה לחוסך כי בסיום תקופת הביטוח, יקבל המבוטח מחברת הביטוח קצבה חודשית, בהתאם לתנאי התוכנית.

פנסיה מסולקת

פנסיה מסולקת היא פנסיה חודשית אשר מחושבת בהתאם לסכומים אשר שולמו על ידי העובד וזאת כאשר מניחים שלא יועברו תשלומים נוספים לתוכנית הביטוח או קרן הפנסיה.

פנסיה מקיפה

פנסיה מקיפה היא תוכנית חיסכון לגיל הפנסיה בה שני כיסויים : כיסוי למקרה נכות וכיסוי למקרה מוות. כיום כל קרנות הפנסיה החדשות הם מסוג פנסיה מקיפה על פי חוק, כדי לתת את מירב ההגנה לעובדים. פנסיה מקיפה מספקת קצבה בגיל פרישה, קצבת נכות או אובדן כושר עבודה, ומרכיב של ביטוח חיים למקרה מוות של המוטב.

פנסית זקנה

פנסית זקנה היא פנסיה חודשית אשר משולמת למבוטח שחסך לקרן פנסיה בימי עבודתו ועד פרישתו. פנסית זקנה מועברת למבוטח במהלך חיי הפנסיה ולשאריו עם לכתו. הכל בכפוף למסלול הפרישה בו בחר במועד זכאותו לקבלת הגמלאות (גברים בגיל 65 ונשים גיל 60).

צמודי מבנה

צמודי מבנה הם פריטים המהווים חלק בלתי נפרד מנכס בפוליסת ביטוח מבנה : ארונות, אסלות, שירותים, צנרת, מתקן ביוב ואינסטלציה, כיורים, ארונות מטבח, דוודים, מתקן הסקה, חלונות, שיש, מרפסות , שטיחים מקיר לקיר, שער כניסה וכן חלק יחסי של מבוטח ברכוש בבית מבוטח.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון באורך שש שנים, המתאים לשכירים ולעצמאיים ומזכה בהטבות מס להפקדות עד תקרת המס המוגדרת בחוק. לאחר שש שנים ניתן למשוך את הסכום שבקרן או להמשיך לחסוך לקרן ולהפוך אותה לחיסכון ארוך טווח. במקור קרן השתלמות נועדה לאפשר לעובדים לצאת לקורסים והשתלמויות אך כיום הסכומים שנחסכים בתכנית משמשים לכל מטרה.

שיפוי

במקרה של נזק בתקופת הביטוח, על פי השיפוי נקבע גובה הפיצוי לו זכאי המבוטח על פי הפוליסה.

שיפוי קובע שהפיצוי למבוטח יהיה כך שהוא יחזיר אותה למצב של לפני הנזק. הפיצוי יהיה בדיוק את שנדרש כדי להשיב המצב לקדמותו (לדוגמא בביטוח רכב). על פי עקרון זה, שיפוי אנו מתקיים בביטוחים כדוגמת ביטוחי תאונות אישיות או ביטוחי חיים.

תכנית הונית

תוכנית ביטוח לחיסכון פנסיוני, בה מקבל המבוטח את זכויותיו באמצעות תשלום אחד, בסכום חד פעמי בתום תקופת הביטוח ויציאתו לפנסיה.

תוכנית חיסכון קצבתית – גימלא

תוכנית ביטוח פנסיונית לחיסכון, בה מבוטח שהגיע לגיל פרישה, מקבל את זכויותיו כקצבה חודשית לכל חייו.

תקופת אכשרה

תקופה רצופה אשר מתחילה בתאריך תחילת הביטוח ונגמרת בתום התקופה הנקובה בפוליסה. חברת ביטוח אינה מחוייבת לשלם למבוטח תגמולים עבור מקרה ביטוח אם הצורך בו התגלה, ארע או אובחן בזמן תקופת האכשרה. תקופת אכשרה נמשכת מספר חודשים עד שנה ונועדה להבטיח שמבוטח לא יממש את הפוליסה מיד לאחר רכישתה.

תקופת ביטוח

התקופה עבורה נרכש כיסוי ביטוחי. במרבית המקרים תקופת ביטוח נמשכת שנה ובסיומה יש לחדש את הפוליסה או שהיא מפסיקה להיות פעילה.

תקופת המתנה

תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, לאחר שהסתיימה תקופת אכשרה. בסיום תקופת ההמתנה המבוטח רשאי לקבל תגמולי הביטוח על פי הכיסויים המפורטים בפוליסה. תקופת המתנה מופיעה בפוליסות ביטוח סיעוד, אובדן כושר עבודה ובריאות.

תת ביטוח

תת ביטוח הינו מצב ביטוחי בו סכום הביטוח ביום בו קרה מקרה הביטוח, נמוך משווי הרכוש המבוטח בפוליסה. במקרה של תת ביטוח (המוכר גם בשם ביטוח חסר), ישלם המבטח למבוטח את חלקו היחסי של הנזק שקרה, בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש שניזוק.

כל הסיכונים – ביטוח כל הסיכונים

ביטוח כל הסיכונים מכסה כל סיכון, אובדן רכוש או נזק לרכוש של המבוטח ולא רק סיכונים מוגדרים. זאת בשונה מפוליסת ביטוח מקובלת בה מפורטים הכיסויים הכלולים בפוליסה, כאן מפורטים (אם יש כאלו) סיכונים בודדים אשר הוחרגו במפורש בפוליסה.

נעים להכיר

מ.טיקוצקי סוכנות לביטוח, נוסדה על ידי מוטי טיקוצקי, בעל הסוכנות ומנהלה בפועל כבר חמישה עשורים.לקוחות הסוכנות נהנים מ- 50 שנות ניסיון מוכח המוענק על ידי עובדים מנוסים המקדישים את זמנם ומרצם כדי להעניק חוויית שרות איכותית במחיר תחרותי.

אנו מתחייבים להתאים לכל לקוח (פרטי או עסקי), פתרון ביטוחי תפור לפי צרכיו, עם הכיסויים המשתלמים ביותר עבורו.